Các hướng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tốt nghiệp cho sinh viên

Các hướng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tốt nghiệp cho sinh viên
 1. Nghiên cứu chế độ triều ven biển Việt nam và tính toán triều tại một vị trí xác định(nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát)
 2. Nghiên cứu về nước dâng do bão đoạn bờ biển bắc bộ (nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát)
 3. Nghiên cứu và tính toán gió thiết kế dọc bờ biển bắc bộ(nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát)
 4. Quản lý tổng hợp vùng bờ Tỉnh Nam Định(nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát)
 5. Công nghệ thi công trên cạn(nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: TS. Lê Xuân Roanh)
 6. Công nghệ thi công dưới nước(nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: TS. Lê Xuân Roanh)
 7. Thủy lực chặn dòng, ngăn dòng(nhóm 2-3 sinh viên, GVHD: TS. Lê Xuân Roanh / ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 8. Đánh giá các mô hình dự báo thuỷ triều cho Biển Đông(GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát / ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 9. Thiết kế cơ sở dữ liệu ngành kỹ thuật bờ biển(GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát / ThS. Nghiêm Tiến Lam / ThS. Trần Thanh Tùng / ThS. Thiều Quang Tuấn)
 10. Thiết lập máy chủ dự báo thuỷ triều cho Biển Đông(yêu cầu kỹ năng lập trình web, GVHD: ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 11. Tính toán nước dâng do bão bằng mô hình toán hai chiều(GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát / ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 12. Nghiên cứu lan truyền và biến đổi của sóng bằng mô hình SWAN(GVHD: ThS. Nghiêm Tiến Lam / ThS. Trần Thanh Tùng / ThS. Thiều Quang Tuấn / Th.S Mai Văn Công)
 13. Phân tích số liệu mực nước triều thực đo(GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát / ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 14. Nghiên cứu thuỷ động lực học vùng cửa sông ven biển (bằng mô hình toán một chiều hoặc hai chiều)(GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát / ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 15. Nghiên cứu xâm nhập mặn (bằng mô hình toán một chiều hoặc hai chiều)(GVHD: PGS.TS. Vũ Minh Cát / ThS. Nghiêm Tiến Lam)
 16. Đánh giá tác động môi trường ven biển(GVHD: ThS. Phạm Hồng Nga, E-mail: phamhongnga@wru.edu.vn)
 17. Điều tra, khảo sát và đánh giá về hệ sinh thái ven biển(GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thế Nguyên)
 18. Đánh giá ảnh hưởng của sóng leo trên mái đê(GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Hà, E-mail: nguye6@yahoo.com)
 19. Lập trình tính sóng theo phương pháp sai phân(Dành cho sinh viên giỏi lập trình, GVHD: ThS. Thiều Quang Tuấn)
 20. Thiết kế hệ thống đê phá sóng, chặn bùn cát cảng lọc dầu Dung Quất(Dành cho 2 hoặc 3 sinh viên, GVHD: ThS. Thiều Quang Tuấn)
 21. Thiết kế hệ thống đê phá sóng, chặn bùn cát cảng Cái Lân-Quảng Ninh(Dành cho 2 hoặc 3 sinh viên, GVHD: ThS. Thiều Quang Tuấn)
 22. Nguyên nhân và lựa chọn và thiết kế giải pháp chống xói bờ biển Hải Hậu - Nam Định
  (Dành cho 1 hoặc 2 sinh viên, GVHD: ThS. Thiều Quang Tuấn)​ (hoặc Cát Hải - Hải Phòng, Hậu Lộc - Thanh Hóa)
 23. Xói lở bờ và đụn cát Hòa Duân - Huế trong điều kiện bão
  (Dành cho 1 sinh viên, GVHD: ThS. Thiều Quang Tuấn)​(nghiên cứu hình thái xói lở, cảnh báo, các giải pháp hạn chế)
 24. So sánh, đánh giá các công thức tính vận chuyển bùn cát(GVHD: ThS. Trần Thanh Tùng)
 25. Xác định kích thước hợp lý kết cấu bảo vệ mái đê kè biển(Dành cho 1 sinh viên, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản.GVHD: Th.S Mai Văn Công)
 26. Dự báo phát triển hố xói trước chân công trình biển và các giải pháp bảo vệ phù hợp(Dành cho 1 sinh viên, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản.GVHD: Th.S Mai Văn Công)
 27. Phân tích các cơ chế xảy ra sự cố đê kè biển(Dành cho nhóm 2 sinh viên, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản, biết một ngôn ngữ lập trình.GVHD: Th.S Mai Văn Công)
 28. Mô phỏng ảnh hưởng xói trước chân công trình đến an toàn công trình biển(Dành cho nhóm 2 sinh viên, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản, biết một ngôn ngữ lập trình.GVHD: Th.S Mai Văn Công)
 29. Xác định mực nước thiết kế đê biển có kể đến tính ngẫu nhiên của điều kiện biên(Dành cho 1 sinh viên, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản, biết một ngôn ngữ lập trình.GVHD: Th.S Mai Văn Công)
 30. Phân tích tải trọng cực hạn tác dụng lên công trình biển và cách xác định tải trọng thiết kế(Dành cho nhóm 2-3 sinh viên, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản, biết một ngôn ngữ lập trình.GVHD: Th.S Mai Văn Công)
 31. Xác định cao trình đỉnh đê hợp lý dựa trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro(Dành cho nhóm 2-3 sinh viên năm cuối, yêu cầu biết sử dụng máy tính từ trình độ cơ bản, biết một ngôn ngữ lập trình.GVHD: Th.S Mai Văn Công)

Sinh viên đăng ký: liên hệ trực tiếp Khoa B (E-mail: kythuatbobien@wru.edu.vn) (chị Nga, E-mail: nga.n.h@wru.edu.vn), hoặc gửi email trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn.