Trang thiết bị

Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa Kỹ thuật Biển bao gồm:

  • Phòng thí nghiệm Thủy lực tổng hợp với các hệ thống máng sóng và các thiết bị đầu đo, hệ thống điều khiển hiện đại nhất.
  • Phòng xử lý dữ liệu Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS), các thiết bị đo sâu hồi âm và thiết bị định vị GPS.
  • Phòng Kỹ thuật với hệ thống máy tính cấu hình mạnh dùng để thực hiện các mô phỏng trên mô hình toán và xử lý số liệu.
  • Thư viện giáo trình giảng dạy và tài liệu tham khảo gồm hơn 100 đầu sách tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Các trang thiết bị hỗ trợ cho giảng dạy, hội thảo, đi thực địa (các projector, máy quay video, máy chiếu slide, máy chiếu overhead, v.v...).
  • Các bộ phần mềm chuyên ngành Delft3D, MIKE 11, UNIBEST, BREAKWAT ...