Đề cương môn học

Đề cương môn học của 02 bộ môn:

1. Bộ môn Quản lí tổng hợp vùng ven biển: 13 môn

- Đo đạc và quan trắc biển;

- Hải dương học;

- Hình thái bờ biển;

- Khí tượng biển;

- Luật biển và luật môi trường;

- Mô hình hóa môi trường biển;

- Mực nước và dòng chảy;

- Quản lí Biển và Đới bờ;

- Qui hoạch không gian biển;

- Sinh thái biển;

- Sóng gió;

- Thực tập Đo đạc quan trắc biển;

- Vận chuyển bùn cát.

2. Bộ môn Kĩ thuật công trình biển: 14 môn

- Tin ứng dụng trong kĩ thuật biển;

- Cơ sở kĩ thuật bờ biển;

- Thực tập nghề nhiệp ngành kĩ thuật công trình biển;

- Xây dựng thuận tự nhiên và các giải pháp mềm;

- Thiết kế công trình tường biển;

- Thiết kế theo lí thuyết độ tin cậy và phnâ tích rủi ro;

- Đồ án môn học Công trình bảo vệ bờ I;

- Đồ án môn học Công trình bảo vệ bờ II;

- Nạo vét biển;

- Kĩ thuật và tổ chức xây dựng công trình biển;

- Quy hoạch và ra quyết định;

- Công trình bảo vệ bờ I;

- Công trình bảo vệ bờ II;

- Tin ứng dụng trong kĩ thuật biển.